SPECJALISTYCZNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE
W RAMACH NFZ

program badań prenatalnych płodu
program badań echokardiograficznych
płodu

 
 
 
NZOZ Euromedicus - nasz zespół
 

Dr n. med. MAREK PIETRYGA

DANE OSOBOWE:

Data urodzenia: 19.10.1968
Obywatelstwo: polskie

WYKSZTAŁCENIE:
 

Rodzaj szkoły wyższa
Nazwa szkoły Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Rok rozpoczęcia 1987
Rok ukończenia 1993
Wydział lekarski
Tryb nauki dzienny
Uzyskany tytuł lekarz medycyny
Dodatkowy opis

1996 specjalizacja I stopnia z Położnictwa i Ginekologii
1999 specjalizacja II stopnia z Położnictwa i Ginekologii
1999 obrona pracy doktorskiej pt. "Struktura terminalnej sieci naczyń łożyska w ciąży powikłanej cukrzycą" w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2006 obrona pracy habilitacyjnej pt. "Ocena krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą" w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. n. med. MAREK PIETRYGA

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

AUTOREFERAT

Przebieg pracy zawodowej

W 1993 roku zostałem absolwentem wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W czasie studiów brałem aktywny udział w pracy badawczej studenckiego koła naukowego w zakresie kardiologii pod patronatem Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1 października 1993 roku podjąłem pracę w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym AM. w Poznaniu, w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych na stanowisku młodszego asystenta. W pierwszym roku pracy równolegle odbywałem staż podyplomowy. Od chwili zatrudnienia pracuję w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta, Katedry Ginekologii i Położnictwa. W 2004 roku wygrałem konkurs na stanowisku adiunkta w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych i pracuję tam do chwili obecnej.

Szkolenie specjalistyczne i działalność naukowo-badawcza

W październiku 1996 roku uzyskałem specjalizację I stopnia z Położnictwa i Ginekologii, a 3 lata później w 1999 roku II stopień w zakresie Położnictwa i Ginekologii. W Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych, która jest największą w Polsce jednostką kliniczną zajmującą się prowadzeniem ciąży powikłanej cukrzycą, od 1995 roku podjąłem pracę naukowo-badawczą na temat krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą.

Pierwszą pracę wygłosiłem w 1997 roku na Światowym Kongresie Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii w Waszyngtonie. Praca dotyczyła oceny przepływu krwi w badaniu dopplerowskim w ciąży powikłanej cukrzycą i spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu specjalistów. Od 1997 roku zostałem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), a od 1998 - członkiem Amerykańskiego Instytutu Ultrasonografii (AIUM).

Badania naukowe w zakresie krążenia terminalnego łożyska w ciąży powikłanej cukrzycą podjąłem wspólnie z Pracownią Mikroskopii Elektronowej, Katedry Patomorfologii Klinicznej, pod kierunkiem pani prof. W. Biczysko, Efektem 3 letniej współpracy była praca doktorska na temat "Struktura terminalnej sieci naczyń łożyska w ciąży powikłanej cukrzycą", którą obroniłem w 1999 roku. Moje dalsze zainteresowania zmierzały do połączenia wiedzy patomorfologicznej łożyska z wiedzą kliniczną z zastosowaniem najnowocześniejszych technik obrazowania i nadzoru płodu.

W latach 2001/ 2002 odbywałem kilkakrotnie kilkumiesięczne staże naukowo-badawcze w King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine; Department of Obstetrics and Gynaecology w Londynie pod kierownictwem światowej sławy prof. K. Nicolaidesa (największe centrum badań naukowych w zakresie ultrasonografii w położnictwie na świecie). Szkolenie dotyczyło : specjalistycznej diagnostyki prenatalnej wad rozwojowych płodu, echokardiografii płodowej; oceny szyjki macicy w zagrożeniu porodem przedwczesnym, badań dopplerowskich w położnictwie, diagnostyki inwazyjnej, biopsji kosmówki CVS (Chorion Villus Sampling), laseroterapii w ciąży bliźniaczej (twin to twin transfusion).

W Anglii odbyłem również kursy i zdałem egzamin teoretyczny i praktyczny w zakresie specjalistycznych badań prenatalnych – Certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF), uzyskując program komputerowy (ocena ryzyka z. Down’a i innych aberracji chromosomalnych), na którym pracują najlepsi specjaliści w zakresie ultrasonografii na świecie ( Courses: Ultrasound examination at 11-14 weeks –2002r., Ultrasound examination at 18-24 weeks –2002r., Placenta and Fetal Doppler–2002r.)

W 2002 brałem udział jako wykładowca i współorganizator kursu na temat badań dopplerowskich w położnictwie i ginekologii, wspólnie z International Society of Ultrasound in Obstetrics (ISUOG), gdzie wykładowcami byli specjaliści z całego świata ( Course on Doppler in Obstetrics –Poznań 2002). W 2002 zostałem członkiem światowej organizacji Focus Doppler Perinatal Group - meetingi: New York (2002); Paris (2003) - zajmującej się zastosowaniem badań przepływu krwi w położniczej praktyce klinicznej. W tym samym roku zostałem wybrany na sekretarza Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Po wprowadzeniu ultrasonografii trójwymiarowej w położnictwie i ginekologii na świecie, byłem jednym z pionierów wprowadzenia tej metody do obrazowania płodu w położnictwie w Polsce. Od 2002 roku prowadzę różne badania naukowe na temat wykorzystania ultrasonografii trójwymiarowej i techniki Power-Doppler w położnictwie oraz kursy w zakresie ultrasonografii trójwymiarowej na terenie całej Polski.

W 2004 roku uczestniczyłem w specjalistycznym kursie w zakresie ultrasonografii trójwymiarowej organizowanym przez "International Academy of Medical Ultrasound" w Wiedniu pod kierunkiem prof. A. Krotochwila, na którym otrzymałem międzynarodowy certyfikat w zakresie badań ultrasonografii trójwymiarowej w położnictwie.

Od 2003 -2004 odbyłem kilkumiesięczne staże naukowo-badawcze w University Hospital MAS; Department of Obstetrics and Gynecology University of Lund w Malmö, pod kierunkiem prof. S. Gudmundssona, światowej sławy specjalisty w zakresie badań dopplerowskich w położnictwie. Współpraca naukowa jest kontynuowana, a jej efektem są wspólne publikacje w renomowanych czasopismach, np. "Circulation". Publikacja naszej wspólnej pracy na temat badań dopplerowskich w ciąży powikłanej cukrzycą w tak znamienitym czasopiśmie, jak "Circulation" (IF-11,4), gdzie jestem pierwszym autorem, daje powody do satysfakcji i celowości wykonywanych badań. Praca ta została również uhonorowana Nagrodą Ministra Zdrowia w lipcu 2007 roku.

Współpracuje również z innymi ośrodkami : prof. O. Langer Departament of Obstetrics and Gynecology, Univercity Hospital of Columbia, New York, prof. I. Moulik Departament of Obstetrics and Gynecology, Univercity Hospital, Mineola, New York.

W 2004 roku , razem z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie ultrasonografii dopplerowskiej prof. M. Spaczyńskim, prof. J. Brązertem prof. K. Szaflikiem, doc. M. Dubielem oraz dr D. Borowskim zostałem współtwórcą i redaktorem książki "Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii". Była to pierwsza polska publikacja o takiej tematyce w historii położnictwa i ginekologii.

W styczniu 2005 roku zostałem redaktorem prowadzącym czasopisma "Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii", zajmującym się tematyką badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.

W kwietniu 2005 roku na zaproszenie profesora O.Langera i M. Miodownika prezentowałem pracę w trakcie " the 7th Annual Meeting of the Diabetes In Pregnancy Study Group of North America" w Waszyngtonie. Praca na temat zmian ultrastrukturalnych łożyska w ciąży powikłanej cukrzycą, na podstawie badań w mikroskopie świetlnym i elektronowym.

W ramach pracy klinicznej zajmuję się również diagnostyką ginekologiczną, oraz działalnością operacyjną, a szczególnie leczeniem niepłodności z zabiegami laparoskopowymi.

W marcu 2006 roku uzyskałem tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy analiza krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W maju 2007 roku uczestniczyłem w “the 9th Annual Meeting of the Diabetes In Pregnancy Study Group of North America" w Nowym Yorku, a w lipcu odbyłem staż naukowy w Roosvelt Hospital na Manhattanie.

Mój dorobek naukowy obejmuje 128 prac naukowych, w czasopismach polskich i zagranicznych oraz redakcję książki "Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii", wydanej w 2004 roku. Jestem również współautorem rozdziałów do książek "Profilaktyka w położnictwie, ginekologii i neonatologii" pod redakcją Z.Słomko, K. Drews, T. Niemiec oraz podręcznika dla studentów medycyny w zakresie położnictwa i ginekologii pod redakcją prof. G.H. Bręborowicza

Bibliografia (128 prac naukowych):

 • 17 rozdziałów w książkach i podręcznikach

 • 61 prac w czasopismach recenzowanych (56 polskich i 5 zagranicznych publikacji)

 • 42 streszczenia w czasopismach recenzowanych (12 polskich i 30 zagranicznych)

 • 7 streszczeń w materiałach zjazdowych

 • 1 praca o charakterze edytorskim

 • 1 rozprawa doktorska

 • współredaktor książki naukowej „Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i Ginekologii”

 • redaktor prowadzący czasopisma naukowego „ Ultrasonografia w Położnictwie i Ginekologii”

 

  KBN IF IC (od roku 2001)
Rozprawa doktorska 8.000    
Prace oryginalne 221.000 19.285 186.920
Podręczniki, monografie, skrypty 32.000 - -
Redakcja czasopisma 10.000    
Doniesienia zjazdowe 341.000 50.738 201.820
Wartość sumaryczna 612.000 70.023 388.740

 

Wybrane prezentacje ustne prac na kongresach zjazdach i sympozjach:


 1. Sympozjum Sekcji Diabetologii Położniczej Polskiego Towarzystwa Medycyny
  Perinatalnej, Szczecin 1996:
  Zmiany morfologiczne w popłodzie w ciąży powikłanej cukrzycą - prezentacja pracy

 2. VII World Congress on Ultrasoundd in Obstetrics and Gynocology, Washinghton 1997:
  The value of color doppler ultrasonography in early pregnancy complicated by Diabetes mellitus - prezentacja pracy

 3. 3rd International Symposium on Diabetes and Pregnancy, Rome 1998:
  a/ The value of Doppler velocimetry wave forms in umbilical and middle cerebral arteries and cardiotocography in detecting of fetal distress in diabetic pregnacny - prezentacja pracy
  b/ Long lasting diabetes: pregnancy performance and fetomaternal out come- prezentacja pracy

 4. XVI European Congress of Perinatal Medicine, Zagreb 1998:
  a/ Value of Doppler Velocimetry Wave Forms in Umbilical and Middle Cerebral Arteries in detecting Fetal Distress in Diabetic Pregnancy
  b/ Transvaginal Color Doppler Study of the Uteroplacental Circulation in Early
  Pregnancy - prezentacja pracy

 5. 8th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Edinburgh 1998
  Color Doppler estimation of uterine artery blood flow velocity waveforms in pregnancy complicated by diabetes mellitus with hypertention – prezentacja pracy

 6. Winter School of Perinatal Medicine, Wisła 1998:
  Value of Doppler Velocimetry Wave Forms in Umbilical and Middle Cerebral Arteries in detecting Fetal Distress in Diabetic Pregnancy - prezentacja pracy

 7. II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Katowice 1998:
  a/ Ocena unaczynienia kosmków końcowych łożyska w mikroskopie elektronowym w ciąży powikłanej cukrzycą – prezentacja plakatu
  b/ Ocena badania Dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i w tętnicy środkowej mózgu w monitorowaniu zagrożenia życia płodu w ciąży powikłanej cukrzycą- prezentacja pracy

 8. XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Mikołajki 1997
  a/ Kontrola wyrównania glikemii u ciężarnych z cukrzycą leczonych intensywną insulinoterapią przy pomocy oraz bez systemu Camit-Diacomp
  b/ Cukrzyca w ciąży, jako czynnik ryzyka makrosomii płodu
  c/ Poziom C-peptydu w krwi pępowinowej u noworodków matek chorujących na cukrzycę

 9. 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Zagreb 2000
  Combined assessment of the fetal distress in diabetic pregnancy class R/F using uterine, middle celebral, umbilical artery blood flow and fetal heart rate monitoring – prezentacja pracy

 10. World Congress of Perinatal Medicine, Porto 2000
  Prenatal ultrasound diagnosis, monitoring and treatment of a fetus with omphalocoele - a case raport – prezentacja pracy

 11. XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin-2000:
  Ocena ultrastruktury kosmków końcowych łożyska w ciąży powikłanej cukrzycą z hipotrofią płodu – prezentacja pracy

 12. Sympozjum organizowane przez Fetal Medicine Founadation 2001, London
  Research & Developements pod kier. prof. K. Nicolaidesa; – prezentacja pracy

 13. XII Word Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, New York, 2002
  a/ Uterine artery score in pregnancy complicated by diabetes mellitus in relation to the perinatal outcome- prezentacja pracy
  b/ The value of the morphological ultrasound index in the diagnosii of ovarian neoplasm- prezentacja pracy

 14. XIII Word Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Paryż, 2003
  Placental Doppler velocimetry in pregnancy complicated by pre-gestation diabetes mellitus- prezentacja pracy

 15. XIV Word Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Stokholm, 2004
  Placental Doppler velocimetry in gestational diabetes mellitus – prezentacja pracy

 

W styczniu 2004 roku zostałem redaktorem prowadzącym kwartalnika „Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie”, który ma odgrywać rolę edukacyjną i naukową w zakresie ultrasonografii w ginekologii i położnictwie.

W kwietniu 2005 roku i w maju 2007 byłem współorganizatorem I i II Kongresu „Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie”, w których uczestniczyło około 1800 osób z całej Polski. Na kongresie gościliśmy najlepszych specjalistów z Polski i światowej sławy gości zagranicznych m.in. prof. K.H. Nicolaides (Wielka Brytania), prof. S. Gudmundsson (Szwecja), prof. T. Kiserud (Norwegia), prof. A. Krotochwil l(Austria).

Dodatkowe informacje, zainteresowania

 • Obsługa komputera: biegła

 • zainteresowania: narciarstwo, tenis, golf (uczestnik licznych turniejów i Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym)


 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
EUROMEDICUS
ul. Wojskowa 3C lok. 11
60-792 Poznań

 
 

es multimedia | 2OO7